خطایی رخ داد

close install_driver(mysql) failed: Can't locate DBD/mysql.pm in @INC (@INC contains: /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/spamlookup/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/WXRImporter/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/WidgetManager/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/feeds-app-lite/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/mixiComment/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/ActionStreams/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/ActionStreams/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/MTPaginate/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/CommunityActionStreams/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Farsi/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FarsiProfessionalTemplateSet/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/AjaxRating/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Motion/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/AssHAT/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/SortCatFld/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/CKEditor/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/zemanta/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FastSearch/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/MultiBlog/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/StyleCatcher/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/OutOfContext/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Textile/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/comment-subscribe/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/comment-subscribe/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/TemplateInstaller/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/TypePadAntiSpam/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FacebookCommenters/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FacebookCommenters/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/addons/Community.pack/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/addons/Commercial.pack/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/extlib lib addons/Commercial.pack/lib addons/Community.pack/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .)
Content-Type: text/plain; charset=utf-8 خطایی رخ داد: install_driver(mysql) failed: Can't locate DBD/mysql.pm in @INC (@INC contains: /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/spamlookup/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/WXRImporter/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/WidgetManager/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/feeds-app-lite/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/mixiComment/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/ActionStreams/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/ActionStreams/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/MTPaginate/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/CommunityActionStreams/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Farsi/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FarsiProfessionalTemplateSet/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/AjaxRating/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Motion/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/AssHAT/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/SortCatFld/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/CKEditor/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/zemanta/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FastSearch/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/MultiBlog/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/StyleCatcher/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/OutOfContext/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/Textile/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/comment-subscribe/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/comment-subscribe/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/TemplateInstaller/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/TypePadAntiSpam/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FacebookCommenters/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/plugins/FacebookCommenters/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/addons/Community.pack/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/addons/Commercial.pack/lib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/extlib /home/dokht/domains/dokhtiran.com/public_html/cgi-bin/mt/extlib lib addons/Commercial.pack/lib addons/Community.pack/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .)