1065
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
     1. سمیه اصلانی
       1. اندازه متن:
       2.  
       3.  
      نظرات (۰۰)
      تعداد بازدید: 1065
      نسخه مناسب چاپ
      ارسال به ديگران
      اضافه کردن به علاقمندی ها
    خیلی از مشکلات حیوانات بیچاره دخالت‌های افراط‌وتفریط گونه ما در حیات‌وحش است.
    دخت ایران- چند وقت پیش درباره مقایسه حس چشایی حیوانات با  انسان سر کلاس صحبت می‌کردم که رسید به تصویر سگ. یک‌مرتبه دست چند تا از بچه‌ها بالا رفت: خانم! خانم! ما بگیم؟ آخه ما سگ داریم... هرچند همین بچه‌ها هم نمی‌دانستند که چرا سگ‌ها وقتی می‌دوند زبانشان را بیرون می‌آورند! تصورشان این بود که سگ‌ها گرسنه هستند، درحالی‌که برای خنک شدن بدنشان این کار را می‌کنند.

    مشغول همین بحث‌ها بودیم که یکی از بچه‌ها گفت: «خانم! مگه سگ نجس نیست؟»

     
    ناگهان همین بچه‌ها چشم‌غره‌ای به او رفتند، باقی هم اصلاً نفهمیدند نجس چیست!
     
    پرسش که با تأیید من روبرو شد، کلاس آرام گرفت، هرچند حس می‌کردم در ذهن خیلی از بچه‌ها سؤالاتی شکل‌گرفته که معلوم نیست با این فضای متناقضی که در جامعه و خانواده‌شان وجود دارد، به چه جوابی برسند.
     
    شاید اگر بیست سال پیش این مطلب را می‌نوشتم، همه فکر می‌کردند این کلاس در یک مدرسه روستایی بوده، درحالی‌که در حال حاضر در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران و آن‌هم در مناطق بالای شهر این اتفاق می‌افتد تا در روستاها.
     
    چند روز بعد دریکی از سایت‌ها مطلب جالبی خواندم با عنوان «نگهداری سگ یا گربه؟» جملات قابل‌تأملی در آن مطلب وجود داشت که دوست دارم با شما تعدادی از آنها را مرور کنیم:
     
    «همه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ، ﺗﻮﺟﻪ، زﻣﺎن ﺑﺎزی، ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ‌های داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ. 
     
    ﺳﮓ‌ها میخواهند در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ‌های زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنها همچنین ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دیروقت از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ برمی‌گردید، سگ‌تان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارد ﮐﻪ او را راه ﺑﺒﺮد، ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و هوایی آنها ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎده‌روی دارد. همچنین او ﻧﯿﺎز به‌صرف ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارد. ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ میماند تا ﺷﻤﺎ از سرکار ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ وقتتان را ﺑﺎ او ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ. اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﮓ‌ها ﮐﻤﯽ ﻃﺎقت‌ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ، به‌خصوص اﮔﺮ ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
     
    سگ‌ها دوﺳﺖ دارﻧﺪ به‌طور ﮐﺎﻣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنها دوﺳﺖ دارﻧﺪ هرلحظه را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺮﺑﻪ‌ها هم ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. آنها همواره در ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺪن و دوﯾﺪن هستند.
     
    گربه هنگاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ میشود ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮازش دارد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازمی‌گردید و از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿ‌ﺨﻮاهید اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ،ﮔﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ هم احتمالاً ﺑﺪش ﻧﻤﯽ‌آﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
     
    اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ همراه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ. سگ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺎده‌روی در ﮐﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد است. پیاده‌روی ﺑﺮای او ﻻزم اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ در ﺑﺮف و ﺑﺎران.»
     
    لطفاً دوباره مطلب بالا را باکمی دخل و تصرف بخوانید. کلمات سبز جایگزین کلمات قرمز شده‌اند.
     
    «همه کودکان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ، ﺗﻮﺟﻪ، زﻣﺎن ﺑﺎزی، ﻧﻈﺎﻓﺖ و معاینه‌های پزشکی دارﻧﺪ. 
     
    کودکان می‌خواهند در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ‌های زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنها همچنین ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دیروقت از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿ‌ﮕﺮدﯾﺪ، کودک‌تان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارد ﮐﻪ او را راه ﺑﺒﺮد، ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و هوایی او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ بیرون رفتن دارد. همچنین او ﻧﯿﺎز به‌صرف ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارد. ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ می‌ماند ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از سرکار ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺎ او ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ. اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ کودکان ﮐﻤﯽ طاقت‌فرسا ﺑﺎﺷﺪ، به‌خصوص اﮔﺮ کودک ﺷﻤﺎ ﯾﮏ نوزاد ﺑﺎﺷﺪ.
     
    کودکان دوﺳﺖ دارﻧﺪ به‌طور ﮐﺎﻣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنها دوﺳﺖ دارﻧﺪ هرلحظه را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ. کودکان هم ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. آنها همواره در ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺪن و دوﯾﺪن هستند.
     
    همسرتان هنگاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ می‌شود ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮازش ﺷﻤﺎ دارد. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازمی‌گردید و از ﺧﺴﺘﮕﯽ می‌خواهید اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ، همسر ﺷﻤﺎ هم احتمالاً ﺑﺪش نمی‌آید ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
     
    اﻧﺘﺨﺎب همسر ﺑﺎﯾﺪ همراه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ. همسرتان ﻋﺎﺷﻖ پیاده‌روی در ﮐﻨﺎر شما  است. پیاده‌روی ﺑﺮای او ﻻزم اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ در ﺑﺮف و ﺑﺎران.»
     
    نظرتان چیست؟
    در همان سایت در خصوص حمایت از حیوانات مطلب دیگری بود با تیتر «سگ‌ها را به زنجیر نکشید». قبل از باز کردن مطلب، تصورم این بود که این مطلب درباره این است که حیوانات را از طبیعت نگیریم و در چاردیواری که خودمان هم حتی گاهی در آن محبوسیم، حبس نکنیم، اما وقتی مطلب را خواندم، تعجب کردم. تصویر یک بازیکن سیاه‌پوست معروف آمریکایی در کنار یک سگ. در این آگهی تبلیغاتی آمده بود: «هزاران سگ در سرتاسر زمین در شرایطی زندگی می‌کنند که تقریباً در تمام طول حیات به زنجیر کشیده شده‌اند. این حیوانات بیچاره در معرض تنهایی و انواع ترس‌ها و... هستند و اکثراً به غذا و آب سالم دسترسی ندارند و از خدمات پزشکی بی‌بهره‌اند. این‌گونه سگ‌ها در بسیاری از موارد موردحمله دیگر جانوران همچون دیگر سگ‌ها و حتی انسان‌های بیمار قرار می‌گیرند و این در حالی است که نمی‌توانند به‌درستی دفاع کنند یا بگریزند. متأسفانه بارها دیده‌شده که سگ‌هایی که به زنجیر کشیده شده‌اند در تلاش برای رهایی خود را خفه کرده‌اند. آن‌هایی هم که زنده می‌مانند به علت تحمل این‌همه رنج و ناملایمتی جسمی و روحی اکثراً به‌شدت متهاجم و عصبی می‌شوند. سگ‌ها هم دوست دارند و نیاز دارند تا در درون منزل و در جوی صمیمی زندگی کنند و از هم‌نشینی با انسان‌ها بهره‌مند باشند. این است آن چیزی که آنها به‌راستی لایق آن هستند، نه اینکه در حیاط پشت منزل به زنجیر کشیده شوند. Laila  و eli  همچون اعضای خانواده ما هستند و ما هرگز آنها را به زنجیر نمی‌کشیم.»
     
    انقدر جملات این آگهی متناقض بودند که بارها آن را خواندم تا بلکه بفهمم بالاخره منظور چیست؟ تنها نکته‌ای که دستگیرم شد این بود که ما انسان‌ها حتی در بهترین حالتش که نمی‌خواهیم به حیوانات ضرر بزنیم، به اسم حمایت از حقوق آنها، خودمان را روزی‌ده و خدایشان می‌دانیم و به‌جای آنها تصمیم می‌گیریم و آنها را از طبیعت اصلی‌شان جدا می‌کنیم تا حدی که دیگر قادر به بازگشت به طبیعت نیستند. خانگی و قفسی به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. اصلاً ما به چه مجوزی موجودات را حبس می‌کنیم؟ حالا چه با زنجیر و چه در خانه؟ 
     
    این مطلب مرا یاد یکی از آشنایانمان انداخت که در حیاط محل کارش گربه داشت، یادم هست همیشه یک طبقه فریزرش پر استخوان و گوشت بود که هریکی دو ساعت جلوی این حیوانات می‌انداخت. گربه‌های تنبلی که دیگر جایی نمی‌رفتند و پاسوز حیاط شده بودند. مدتی که سفر بود تمام نگرانی‌اش گربه‌ها بودند و این‌که احتمالاً از گرسنگی می‌میرند! برایم جالب بود، می‌گفتم یعنی خودشان نمی‌روند دنبال غذا؟ آنها که در ساختمان محبوس نیستند؟ 
     
    درست می‌گفت، گربه‌ها به‌شدت گرسنه مانده بودند! گربه‌هایی مصرف‌کننده با دهان‌هایی همیشه باز به‌سوی انسان‌ها. آیا این لطف ماست به این گربه‌ها یا چیزی شبیه به دوستی خاله خرسه است!
     
    به نظرم خیلی از مشکلات این حیوانات بیچاره دخالت‌های افراط‌وتفریط گونه ما در حیات‌وحش است.
     
    چند سؤال:
    ۱- اگر در دین و فرهنگ ما نگهداری از حیوانی نجس است، چرا اصرار بر این کار هست؟ 
     
    ۲- چرا به اسم حمایت از حیوانات، آنها را به استخدام خود درمی‌آوریم، درحالی‌که می‌خواهیم تنهایی خودمان پر شود و از جانب موجودی به ما محبت شود، فکر می‌کنیم اجازه داریم او را هم محدود به خود کنیم؟
     
    ۳- درحالی‌که روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی یکی از عوامل نگهداری حیوانات را تنهایی انسان‌ها می‌دانند، بهتر نیست این وقت و هزینه و توجهی را که می‌خواهیم صرف یک حیوان کنیم، صرف یک انسان و مهم‌تر از آن خانواده‌مان کنیم؟ چرا هزینه و محبتی را که می‌توان نثار دیگران کرد، از همنوعان خود دریغ می‌کنیم؟ 
     
    ۴- اگر در فرهنگ اجتماعی ما نگهداری از برخی حیوانات عرف نیست و با نظر توده مردم در تعارض است، چرا باز بر این کار اصرار داریم؟ مگر آداب شهروندی در این نیست که به قوانین اجتماعی و فرهنگی و نظر اکثریت شهروندان احترام بگذاریم؟
     
    ۵- آیا حاضریم نزدیک‌ترین دوستان و خویشان خود را از دست دهیم و یا ارتباطشان را با خود محدود کنیم به‌صرف اینکه می‌خواهیم از حیوانی نگهداری کنیم؟
     

     1. ارسال نظر  1. خبرنامه
   جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

   پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷