بازار تهران در روزهای پایانی سال

daily_3370.jpgdaily_3371.jpgdaily_3372.jpgdaily_3373.jpgdaily_3374.jpgdaily_3375.jpgdaily_3376.jpgdaily_3377.jpgdaily_3378.jpgdaily_3379.jpgdaily_3380.jpg

 

 

منبع: تسنیم

پرینت گرفته شده از :
http://www.dokhtiran.com/photos/1393_12/003927.php